نشست اعضائ محترم شورای اسلامی و شهردار محترم با مسئولین محیط زیست و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت جانمایی پسماند شهری و فاضلاب شهر

کد خبر : 10429 51 1398/06/03 14:20
نشست اعضائ محترم شورای اسلامی و شهردار محترم با مسئولین محیط زیست و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت جانمایی پسماند شهری و فاضلاب شهر
نشست اعضائ  محترم شورای اسلامی و شهردار محترم با مسئولین محیط زیست و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی جهت جانمایی پسماند شهری و فاضلاب شهر

افزودن دیدگاه