مدیریت آرامستان شهر سفید دشت

وظایفی که مدیریت آرامستان شهرداری سفید دشت بر عهده دارد شامل موارد زیر است:
مدیریت آرامستان شهر سفید دشت

  شرح وظایف :
 

  1. تدوین و اجرای برنامه سالانه و راهبردی توسعه و نگهداری آرامستان های تحت نظارت شهرداری
  2. برنامه ریزی و نظارت بر عمران، بهسازی و نگهداری ساختمان و تاسیسات و فضای سبز آرامستان
  3. برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تامین و ارایه خدمات مرتبط با امور به متوفیات در آرامستان
  4. انجام امور پذیرش متوفیات و دریافت مرتبط با آن طبق مقررات
  5. برنامه ریزی، هماهنگی، تامین و نظارت بر امور فرهنگی، مذهبی و مراسم مورد نیاز در آرامستان
  6. برنامه ریزی، هماهنگی و اداره امور  غسالخانه و سرخانه آرامستان

 

افزودن دیدگاه