معاونت شهرسازی و معماری

اما وظایفی که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سفید دشت بر عهده دارد شامل موارد زیر است:
معاونت شهرسازی و معماری

اما وظایفی که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سفید دشت بر عهده دارد شامل موارد زیر است:

1-بررسی اهداف، سیاستها و خطوط کلی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت شهرداری سفید دشت در زمینه امور مربوط به شهرسازی و معماری شهر سفید دشت در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه های طرحهای تفصیلی و جامع شهر .

2- مطالعه مسائل و تنگناهای اساسی شهرسازی و معماری شهر سفید دشت و تنظیم برنامه های توسعه شهری و ایجاد هماهنگی لازم بین سازمانها، وزارتخانه های ذیربط و ارگانهای مسوول در ارتباط با شهرسازی و معماری شهر سفید دشت و همکاری با موسسات مذکور به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی توسعه شهرسازی و کنترل آن در سطح سفید دشت و ارائه پیشنهادات لازم به ارگانهای تصمیم گیر در زمینه های مذکور.

3- تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری منطقه سفید دشت و تجدید نظر و به هنگام نبودن مستمر برنامه ها و طرحهای مربوط به شهرسازی و معماری.

4- بررسی سیاستها و برنامه های مربوط به تراکم جمعیتی شهر سفید دشت ، قشر بندی های اجتماعی، فرهنگی، الگوهای مهاجرت، مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر سفید دشت در ارتباط با پیشبردی اهداف شهرسازی و معماری شهرداری سفید دشت در رابطه با شهر سفید دشت.

5- مشارکت فعال و همکاری با سازمانهای مسوول در رابطه با برنامه ها و طرحهای زیربنائی و روبنائی شهر سفید دشت در زمینه های آب، برق، گاز ، مخابرات ، فاضلاب ، آموزش و پرورش ، بهداشت، درمان، ورزش و تفریح ، فضای سبز که به نوعی به مسائل مربوط به شهرسازی در شهر سفید دشت مربوط می شوند.

6- تامین، تهیه و تدوین سیاستهای شهرداری سفید دشت در ارتباط با نحوه، کیفیت و چگونگی پیشبردی امر ساخت و ساز در سفید دشت و انتخاب بهترین راه در زمینه هدایت و کنترل آن .

7-ابلاغ بخشنامه ها و سیاستهای شهرداری سفید دشت در امر ساخت و ساز همراه با فرم ها و دستورالعمل های لازم و مصوب به مناطق بیست گانه و واحدهای ذیربط جهت اقدام و اجرا.

8- ایجاد ارتباط مستمر و مداوم با واحدهای مختلف شهرداری سفید دشت در زمینه های معماری و شهرسازی به منظور هدایت واحدهای ذیربط به سمت اهداف شهرداری سفید دشت در رابطه به موارد و مسائل ساخت و ساز در شهرداری .

9- نظارت مستمر بر اجرای نقشه های جامع و تفصیلی شهر سفید دشت و ارائه پیشنهادات ضرور و لازم در ارتباط با ایجاد تغییرات پی در پی در آن بطور اصولی و منطقی به مسوولین ذیربط.

10- اجرای امر نظارت و برنامه ریزی دقیق و حساب شده در ارتباط با صدور پروانه های ساختمانی و روند شهرسازی و معماری شهر سفید دشت و تامین امکانات فنی از نظر نیروی انسانی متخصص، آمار و سایر ابزارهای مورد نیاز و ایجاد و تاسیس ستادهای مرکزی و منطقه ای ویژه جهت انجام امر فوق .

افزودن دیدگاه