معاونت فنی و عمران

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
معاونت فنی و عمران

شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .

  1. نظارت بركليه پروژه هاي عمراني و اجرايي منطقه به لحاظ كيفي و كمي .
  2. همكاري معاونت  قني وعمراني منطقه با حوزه  عمران شهري شهرداري .
  3. ارائه طرحهاي عمراني در راستاي بهبود فضاي منطقه .
  4. صدور كليه مجوزها و تائيد كليه مراحل براي صدور وپرداخت چك پيمانكاران .
  5. نظارت بر اجراي پياده رو سازي احداث جوي آبها آسفالت خيابانها  اجراي پل ها جداول رفوژها ساختمانهاي اداري خاكبرداري وخاكريزي زير سازي و خيابان سازي در محدوده منطقه .
  6. نماينده شوراي اسلامي شهردر كمسيونهاي معاملات و تحويل .
  7. صدور مجوز حفاري براي كليه سازمانهاي خدمات رسان شهري و ادارات دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي
  8. نماينده شهردار جهت صدور مجوزهاي حفاري تك انشعابي در سطح منطقه
  9. ارايه طرح هاي پيشنهادي جهت بودجه سال آينده منطقه و نماينده شهردار جهت حضور در كميته هاي عمراني و مربوط به بودجه
  10.  ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود

 

افزودن دیدگاه