معاونت اداری و مالی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد
معاونت اداری و مالی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد

 1. نظارت بر کلیه امور اداری و مالی، خدماتی، تدارکاتی و پرسنلی منطقه
 2. تنظیم بودجه سالیانه منطقه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری مرکز
 3. نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص با همکاری اداره اموال شهرداری مرکز
 4. تایید اسناد هزینه و امور مربوطه به حسابداری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره
 5. نظارت بر ممیزی املاک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی مدیریت درآمد شهرداری مرکز
 6. نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده و پیگیریامور مربوطبه وصول درآمدها
 7. انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعمل هایمربوطه و نظارت بر واحد قراردادهای منطقه
 8. حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاصحقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
 9. رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به مدیریت کارگزینی و تایید مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی و ارزشیابی پرسنل
 10. عضویت در کمیسیون معوض و گروه کارشناسان
 11. نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون های معاملات و تحویل
 12. انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق و در حدود وظایف ارجاع می گرددمسئول امور اداریعنوان پست / رده سازمانی

 

افزودن دیدگاه